System Pulsar

Finanse i Księgowość

Zaawansowana aplikacja pozwalająca na maksymalnie proste zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Podstawowe funkcje Finanse i Księgowość

Pełna zgodność z ustawą o rachunkowości
Wielofirmowość
Wielowalutowość – automatyczna obsługa różnic kursowych oraz rozliczanie rozrachunków i zapłat w dowolnych walutach.
Wielowymiarowe plany kont
Rejestracja danych i możliwość pracy w wielu otwartych okresach obrachunkowych.
Dekretacja i księgowane dokumentów (automat weryfikujący poprawność zapisów)
Obsługa kas gotówkowych i rachunków bankowych
Rejestr należności (faktury, zaliczki udzielone, noty odsetkowe, inne – definiowane przez użytkownika)
Rejestr zobowiązań (faktury od dostawców towarów i usług, zaliczki otrzymane, inne – definiowane przez użytkownika)
Analiza stanu należności i zobowiązań (struktura wiekowa z dowolnymi ustalanymi przedziałami czasowymi, wg kwot, wg terminów zapadalności)
Podział należności i zobowiązań przeterminowanych wg dowolnych okresów przeterminowania
Ocena kontrahenta (należność główna, odsetki, obroty z poprzednich lat, miesięcy, średnie przeterminowanie, koszty sądowe, koszty komornika)
Planowane wpływy i wydatki
Kontrola rozrachunków wraz z wystawianiem not odsetkowych, wezwań do zapłaty
Możliwość definiowania nowych dokumentów bezpośrednio przez użytkownika
Przekazywanie danych do MS-OFFICE
Standardowe wydruki, zestawienia i sprawozdania
Zastosowanie automatów księgujących (automatyczna dekretacja faktur zakupu i sprzedaży, amortyzacji, rozrachunków, płac, raportów kasowych, różnic kursowych)
Pełna dekretacja dokumentów do systemu FK z innych systemów poprzez uniwersalny moduł dekretacji
Rozbudowany moduł administracyjny systemu pozwalający na przydzielanie uprawnień, dostępu do poszczególnych firm w konfiguracji wielofirmowej

Galeria