System Pulsar

Koszty

W pracy każdej firmy produkcyjnej bardzo ważnym elementem jest szybkie i poprawne wyliczenie kosztów produkcji oraz utworzenie  zarówno kalkulacji planowej (wstępnej) jak i kalkulacji rzeczywistej (finansowej)

Podstawowe funkcje Koszty

Kalkulacje rzeczywiste (finansowe)

  • Definiowanie składników kosztów i funkcji je wyznaczających analogicznie jak w kalkulacjach planowanych.
  • Automatyczne przeliczanie kalkulacji rzeczywistej w oparciu o dane z kalkulacji planowanych, dane dotyczące wielkości produkcji i dane finansowe z systemu FK – możliwość posługiwania się wskaźnikami do kosztu planowanego lub innym dowolnie zdefiniowanym algorytmem.
  • Tworzenie kalkulacji w układzie miesięcznym i narastającym (kalkulacje zbiorcze).

Koszty w ujęciu kontrollingowym

  • Przeliczenie zdefiniowanych składników kosztów w oparciu o rzeczywiste dane zarejestrowane podczas produkcji:
  • rejestracje rzeczywistych zużyć (ilościowych i wartościowych) materiałów na podstawie wystawionych dokumentów RW,
  • rejestracje rzeczywistego czasu trwania procesów technologicznych dla każdego artykułu,
  • rejestracja wielkości produkcji na podstawie dokumentów przekazania do magazynu
  • rejestracje stanu liczników mediów
  • Definiowanie kluczy jakimi koszty (surowców, mediów, robocizny i inne) są alokowane na artykuł (czas trwania operacji, wielkość produkcji, inne).
  • Generowanie zestawienia rentowności artykułów i grup asortymentowych.

Kalkulacje planowane (wstępne)

Wyznaczanie TKW – technicznego kosztu wytworzenia, jako podstawy decyzji cenowej
Definiowanie dowolnych składników kosztów kalkulacji budujących TKW: materiały, robocizna, media, koszty wydziałowe i inne wraz z określeniem metody ich przeliczania w oparciu o dane systemu:
ceny zakupu materiałów,
katalog warunków technicznych zawierający skład surowcowy artykułu (surowce i półprodukty wraz z ich ilościowym zużyciem, odpadem)
reżimy technologiczne ze spisem procesów i ich pracochłonnościami,
dane finansowe dotyczące stawek roboczogodzin, kosztów okresu (media, koszty sprzedaży i inne).
Możliwość określania zróżnicowanych grup składników kosztów w zależności od grupy asortymentowej lub miejsca powstawania kosztów.
Generowanie kilku alternatywnych kalkulacji wstępnych dla wskazanego artykułu.

 

 

Galeria